Vitajte na stránke cheese-shop.sk

Vitajte na stránke cheese-shop.sk

Vitajte na stránke cheese-shop.sk

Vitajte na stránke cheese-shop.sk

Vitajte na stránke cheese-shop.sk

Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov

Všeobecné ustanovenia

Predávajúcim je Pikadeli s.r.o., Dlhá 603/12, 972 13 Nitrianske Pravno, Slovenská republika, IČO: 51 150 981 (ďalej len „predávajúci“)

Zákazníkom (ďalej len „kupujúci") je fyzická osoba, ktorá si objednala tovar: 
a) na stránkach www.nakladanesyry.skwww.cheese-shop.sk 
b) telefonicky na tel. čísle 0915 201 272

c) mailom na adrese: objednavky@cheese-shop.sk

Objednávka tovaru

Kupujúci zrealizuje objednávku prostredníctvom nákupného košíka podľa jednotlivých pokynov. Po odoslaní objednávky je kupujúcemu obratom zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky a kópiou objednávky.
Kupujúci v objednávke vyplní povinné údaje, ktoré slúžia pre správne doručenie objednaného tovaru a vystavenie daňového dokladu. U fyzických osôb je to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa doručenia tovaru, (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), mailová adresa a číslo telefónu, na ktorom je možné kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia objednávky a dohodnutia dátumu prevzatia zásielky s objednaným tovarom.

 

Zrušenie objednávky


Objednávka je považovaná za záväznú. Kupujúci ju môže bez udania dôvodu zrušiť do 2 hodín od objednania tovaru na e-mailovej adrese objednavky@cheese-shop.sk alebo tel. čísle 0915 201 272. Pokiaľ zruší objednávku predávajúci, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

 

Dodacie a platobné podmienky


Chladený tovar prepravujeme vlastným chladiarenským vozidlom s certifikátom ATP a to v týchto oblastiach:

Prievidza a okolie do 3 dní,

Partizánske, Trenčín, Žilina, Martin do 7 dní.

Banská Bystrica, Zvolen, Topoľčany, Nitra, Trnava, Hlohovec, Pezinok, Modra, Bratislava do 14 dní.

Prepravu nechladeného tovaru uskutočňujeme prostredníctvom kuriéra DPD.

Platba sa uskutoční v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru.

Predávajúci si účtuje poplatok za prepravu 5,9 € s DPH.


Záruka

Na objednaný tovar poskytuje predávajúci záruku, aká je uvedená na výrobku od konkrétneho výrobcu.

 

Reklamácia

Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru zákazníkovi. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne u vodiča na tlačive, ktoré má pri sebe, alebo telefonickým kontaktom na kontaktné údaje predávajúceho. 
Podpísaním prepravného listu prepravcovi kupujúci súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo nepoškodené. Ak zákazník neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok, platí, že zásielka bola doručená riadne a včas.


Alternatívne riešenie sporov:

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na objednavky@cheese-shop.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo na stranke www.youstice.com/sk.


Ochrana osobných údajov:

Verzia I. účinná od 25.05.2018

Náš e-shop www.cheese-shop.sk, prevádzkovaný Pikadeli s.r.o., Dlhá 603/12, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 51150981 jasne a otvorene oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si taktiež Zásady súborov cookies. Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.


I. Osobné údaje spracovávame na jednotlivé účely:

nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií.

II. Aké osobné údaje od vás požadujeme?


Spoločnosť Pikadeli s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare, na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR") a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

III. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

a. prepravné a kuriérske spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ: DPD Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498

b. k prevádzke našej internetovej stránky využívame služby spoločnosti: Websupport s.r.o., Staré Grunty 202/12, 841 04 Karlova Ves


c, orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Pikadeli s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.


IV. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy.

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR).

V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu prevádzky: Pikadeli s.r.o., Dlhá 603/12, 972 13 Nitrianske Pravno, email: martin@nakladanesyry.skOrgány dozoru:


Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk


Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 8
972 01 Bojnice

tel.:
fax: 046/5192012
e-mail: ruvzpd@ruvzpd.sk